Mail

Conditions de livraison

BRUS MOTORS B.V., SCHIJNDEL, les Pays-Bas

Brus Motors B.V. te Schijndel (=BM)

1. Aanbieding, toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen.
1.2 Aanbiedingen en andere uitingen van BM zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
1.3 De algemene voorwaarden van de wederpartij van BM (hierna: "de afnemer") zijn niet van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk overeen gekomen.
1.4 Indien geen schriftelijke overeenkomst door BM is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van BM, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van BM als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

2. Prijs

2.1 De opgegeven prijzen zijn af magazijn te Schijndel en steeds exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijs van onderdelen, halffabricaten of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na opgave van een offerte dan wel het aangaan van een overeenkomst voordoen, worden door BM doorberekend.

3. Uitvoering 

3.1 Bestellingen van motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen worden zo spoedig mogelijk, doch afhankelijk van de beschikbare voorraad, verwerkings- productie en levertijden uitgevoerd.
3.2 Bestellingen zullen in beginsel worden uitgevoerd binnen een zodanige termijn als redelijkerwijze mogelijk is, doch te dien aanzien af te spreken termijnen zullen steeds slechts als indicatief gelden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hetzij bij het totstandkomen van de overeenkomst, hetzij op een later tijdstip. Dit artikel is niet van toepassing indien BM afhankelijk is van door de afnemer of derden ter beschikking te stellen informatie, onderdelen of materialen alsmede in geval van overmacht.
3.4 Indien voor het functioneren van aan BM ter hand gestelde auto additionele apparatuur of informatie noodzakelijk is, zal de afnemer er voor zorg dragen dat BM daarover zo spoedig mogelijk, nadat zij daarom heeft verzocht, kan beschikken.
3.5 Alle motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen die door BM worden geleverd, blijven tot op het moment dat volledige betaling plaatsvindt van de door haar in rekening gebrachte factuur, eigendom van BM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing.
3.6 Indien prijsopgave van aangeboden motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen door de afnemer niet akkoord bevonden wordt, zal BM de afnemer onderzoekskosten in rekening brengen, indien daarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.
3.7 De onderzoekskosten genoemd in artikel 3.6 behelzen onder andere het uurloon, administratiekosten en eventuele reis- en verzendkosten en kosten van derden.
3.8 "Annulering". Motoren of delen die besteld c.q. geleverd zijn naar opgave van de klant (dus het gevraagde type c.q. motorcode) worden niet terug genomen als er geen sprake van garantie is. Aan BM te bepalen of het geleverde goed wordt terug genomen en of hier kosten voor in rekening worden gebracht.
3.9 Er kan geen enkel recht ontleent worden aan de opgegeven kilometerstanden, deze zijn niet gegarandeerd.
3.10 Het kan voorkomen dat door BM bepaalde technische aanpassingen zijn doorgevoerd aan (ruil)delen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door BM te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient contant bij afname/ aflevering te geschieden, dan wel direct bij levering op het rekeningnummer van BM te zijn bijgeschreven.
4.2 Het zal ons vrijstaan om bij het uitvoeren van een bestelling een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
4.3 BM kan het retentierecht uitoefenen op de auto en onderdelen indien de afnemer de kosten van de werkzaamheden en of onderdelen niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door BM verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of onderdelen betreft. BM kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt. BM kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.
4.4 Vanaf de vervaldatum is de afnemer een rente van 2% per maand verschuldigd. Door BM redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. Deze kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 115,00.

5. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

5.1 Door BM geleverde motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen blijven eigendom van BM en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan haar voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met BM aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is.

6. Inruil

6.1 Tenzij anders op factuur vermeld, dient bij iedere levering van motoren, versnellingsbakken en/of onderdelen de afnemer zo compleet als geleverd de oude delen van hetzelfde merk en type in gemonteerde staat binnen 30 dagen na levering bij BM in te leveren. Bij levering van een gereviseerd deel mogen oude delen geen geweldschade vertonen en moeten vitale delen zoals motorblok, cilinderkop, krukas en nokkenas op normale wijze te reviseren zijn.
6.2 Indien aan artikel 6.1 niet voldaan wordt zal alsnog het prijsverschil zonder inruil berekend worden, c.q. meerprijs berekend worden.
6.3 Vrachtkosten vice versa zijn altijd voor rekening afnemer.

7. Risico en verantwoordelijkheid voor zaken

7.1 Auto's en andere zaken waarin motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen worden ingebouwd zijn steeds voor risico van de afnemer. BM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico's, calamiteiten, diefstal, verduistering of anderszins, ook al bevinden voormelde zaken zich bij BM.

7.2 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van BM ter zake reikt niet verder dan de verantwoordelijkheid die de afnemer zelf jegens zijn eigen zaken als een goed huisvader behoort te betrachten.
7.3 Verzendingen en vervoer van motoren, versnellingsbakken of onderdelen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Tenzij anders op factuur vermeld, garandeert BM  bij een normaal gebruik (geen sofware aanpassing, tuning, chippen) van de door haar geleverde motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen gedurende drie maanden voor gebruikte en twaalf maanden voor nieuwe en revisie c.q. ruil delen na factuurdatum aan de afnemer, waarbij de navolgende bepalingen in aanmerking worden genomen.
8.2 Afnemer kan alleen rechten ontlenen aan een garantie indien de door ons aangebrachte merktekens en/of hittezegels ongeschonden zijn.
8.3 Garantie is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
8.4 De afnemer zal de garantie niet kunnen inroepen indien er sprake is van schade aan de ingebouwde motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen als gevolg van onvoldoende of achterstallig onderhoud, opzet, het gebruik van verkeerde brandstof, onjuiste inbouw of aansluiting door derden. In acht moet worden genomen dat het geleverde goed door een volwaardig gerenommeerd bedrijf ingebouwd dient te worden. Indien er sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik dat als niet normaal voor de betreffende zaken is te beschouwen, snelheidsproeven, wedstrijden en het niet in acht nemen van door BM gegeven aanwijzingen of instructies.
8.5 Aanbouwdelen welke niet tot het rompgedeelte van de motor behoren zoals brandstofgedeelte, elektrische installatie, distributiegedeelte en waterpomp vallen niet onder de garantie mits anders is overeen gekomen.
8.6 Garanties zijn niet van toepassing op gebreken die worden veroorzaakt door niet door BM geleverde bij de motor behorende appendages.
8.7 "Inbouwgarantie". Deze inbouwgarantie houdt in dat de afnemer na inbouw een proefrit maakt, waarin wordt getest of de motor, versnellingsbak of onderdeel aan de norm voldoet die men van een occasion deel mag verwachten. Bij deze proefrit wordt getest op al dan niet overmatig olie- en waterverbruik, overmatig roken van de motor, overmatig opbouwen van druk in het koelsysteem en het hoorbaar zijn van bijgeluiden. De termijn waarbinnen de afnemer na het maken van de proefrit bij BM in geval van gebreken dient te klagen, is de termijn als bedoeld in artikel 9. Na ommekomst van die termijn is BM niet langer gehouden eventuele gebreken te verhelpen.
8.8 Indien de door BM geleverde zaken of onderdelen  geleverd en/of bewerkt zijn door een andere leverancier en deze leverancier iedere aansprakelijkheid of garantie afwijst, heeft BM het recht om iedere garantieclaim van de afnemer eveneens af te wijzen.
8.9 Iedere garantie is beperkt tot het kosteloos herleveren van het geleverde deel. Met name gevolgschade zoals uit- en inbouwkosten, transport, vervangend vervoer en inkomstenderving worden niet vergoed. BM kan verzoeken om de auto of het geleverde deel op boven genoemd adres aan te leveren om tot een goede garantie beoordeling te komen. Om tot garantie over te gaan dient het oude deel retour te zijn. De garantie beloopt ten hoogste het door afnemer aan ons betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties.
8.10 Slechts indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig deel door BM geleverd kan worden, kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag. Het geleverde deel moet in dezelfde staat geretourneerd worden zoals het geleverd is.
8.11 Zonder schriftelijke toestemming van BM is het niet toegestaan diagnose te stellen door het demonteren van onderdelen en/of reparaties uit te voeren aan de door BM geleverde delen. De hieruit voortvloeiende kosten worden niet vergoed en de garantie vervalt.
8.12 Tenzij anders op factuur vermeld, kan afnemer alleen aanspraak maken op garantie als hij de factuur aan BM tevoren volledig heeft betaald.
8.13 Werkzaamheden door BM uitgevoerd ter zake van een garantieclaim, welke claim door BM op grond van het vorenstaande wordt afgewezen worden door BM tegen het gehanteerde tarief in rekening gebracht.
8.14 BM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fabrieksfouten in en op de geleverde motoren of onderdelen.
8.15 BM is niet aansprakelijk voor alle (gevolg)schade die optreedt als gevolg van haar werkzaamheden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. BM verzekert zich tegen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens of verband houdend met de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.
8.16 Eventuele op BM rustende verplichtingen tot schadevergoeding van schade, van welke aard ook, zal nimmer verder gaan dan uitkering van de bedragen die zij zal ontvangen krachtens de in 8.15 gesloten verzekeringsovereenkomst, behoudens in geval van opzet aan de zijde van BM.

9. Klachten

9.1 Alle klachten die een afnemer heeft op de met BM betrekking hebbende overeenkomst dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering of het uitvoeren van de werkzaamheden aan BM kenbaar gemaakt te worden, zulks op straffe van verval van alle aanspraken die jegens BM geldend gemaakt kunnen worden.
9.2 Een klacht schort de verplichting tot betaling van het verschuldigde door de afnemer niet op.

10. Overmacht

10.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijk opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zullen zijn.

11. Ontbinding

11.1 Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, of indien op een van de partijen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing geraken, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van BM gebonden zijn.

13. Toepasselijk recht

13.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht, ook wanneer deze voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Brus Motors
  • Sélectionné et contrôlé pour vous
  • Produits de qualité fiables avec garantie
  • Service excellent en toute connaissance de cause

Liens rapides


© Droits d'auteur Brus Motors B.V. - website: Van Dongen Design - Log in

Brus Motors BV

Madame Curieweg 13
5482 TL Schijndel
les Pays-Bas

+31(0)73-5479542